Project Description

Home/Circular Economy Labs/Circular Economy Lab 7: Lokale kringloopsluiting

Circular Economy Lab 7: Lokale kringloopsluiting

Burgers en ondernemers verenigen zich en komen tot innovatieve en creatieve oplossingen om lokaal afval te reduceren of te hergebruiken. Het aantal lokale duurzaamheidsinitiatieven neemt toe. Maar hoe integreren we innovatieve ideeën in het bestaande afvalmanagementsysteem?

14 oktober 2014

Lokale kringloop sluiten

Het aantal lokale duurzaamheidsinitiatieven neemt toe. Burgers en ondernemers verenigen zich en komen tot innovatieve en creatieve oplossingen om lokaal afval te reduceren of te hergebruiken. Hiermee creëren bewoners en ondernemers waarde uit ‘afval’ en genereren zo inkomsten die bijdragen aan de vorming van veerkrachtige lokale ‘communities’. Een volgende stap in de transitie naar de circulaire economie is het integreren van deze innovaties in het huidige afvalmanagementsysteem en de daarbij behorende structuren.

Hoe doen we dit? Deze vraag stond centraal tijdens het Circular Economy Lab op dinsdag 14 oktober 2014. Het lab werd georganiseerd door het Utrecht Sustainability Institute in het Academiegebouw, Domplein, Utrecht als onderdeel van het Climate-KIC project ‘Closed Loop Communities’.

Links

Bekijk de presentatie:
Lees het verslag:
Bekijk de opname:
film
Bekijk de fotoreportage:

Programma

Moderator: Jacqueline Cramer, directeur USI

19.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

20.00 uur
Introductie door Jacqueline Cramer

20.05 – 20.30 uur
Ronde 1: Pitches van innovatieve ideeën voor lokale kringloopsluiting
Vanuit het project Closed-Loop Communities is een uitvraag gedaan naar innovatieve ideeën voor en praktijkvoorbeelden van het sluiten van de kringloop op lokaal niveau. De (maximaal) tien meest kansrijke ideeën en hun potentie worden via een inspirerende pitch kort gepresenteerd.
Pitches van:
– Shop & Drop
– E-waste race
– Fungi Town
– 3D printing met petafval
– Upstyle Industries
Ben Kubbinga, circular developer Circle Economy geeft een korte reflectie op de pitches

20.30 – 20:45 uur
Ronde 2: presentatie rapport Lokale materiaalkringlopen: kansen voor CO2 emissiereductie en energiebesparing
Ernst Worrell, Universiteit Utrecht

20.45 – 21:15 uur
Ronde 3: de rol van gemeenten
Jacqueline Cramer interviewt de afvalmanagement experts van twee grote gemeenten in de regio Utrecht met voldoende ruimte voor interactie met de zaal. Hierbij komen o.a. de volgende vragen aan bod:
– Hoe ziet het huidige afvalmanagementsysteem eruit en op welke manier is er de afgelopen jaren vooruitgang geboekt op het gebied van duurzaamheid?
– Wat is er voor nodig om het bestaande systeem met bijbehorende structuren te verrijken met innovatieve ideeën zoals zojuist gepresenteerd?
– Welke rol is in dit proces weggelegd voor de gemeente en voor de sector?
Anouk Teuns, senior adviseur strategie & beleid, Gemeente Utrecht
Ilse van den Breemer, Amsterdam Economic Board

21.15 – 21.45 uur
Ronde 4: de rol van de afvalsector
Een panel van experts gaat onder leiding van Jacqueline Cramer in discussie met elkaar en de zaal over het integreren van innovaties met het huidige afvalmanagement. Hierbij komen onder andere de volgende vragen aan bod:
– Welke nieuwe ideeën en innovaties op het gebied van lokale kringloopsluiting van materialen en grondstoffen kunnen uitkomst bieden in de transitie naar een circulaire economie? – Hoe kunnen deze worden geïntegreerd in het huidige afvalmanagementproces van de gemeente Utrecht?
– Welke mogelijke belemmeringen zijn er die deze transitie mogelijk nog in de weg staan?
– Waar liggen kansen en hoe kunnen we deze (op korte termijn) lokaal verzilveren?
Jurrie Oosterhof, directeur Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Egbert Vennik, directeur Scherpenzeel bv
Kees Haaksman, directeur Agterberg / Groenrecycling Utrecht

21.45 uur
Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00
Netwerkborrel

21.45 uur
Gezamenlijk formuleren van conclusies en vervolgacties

22.00
Netwerkborrel

Over het project:
Het Climate-KIC project Closed Loop Communities heeft als doel op lokaal (‘community’) niveau materiaal- en grondstofkringlopen te sluiten op nieuwe, innovatieve manieren. Dit is een essentiële stap in de transitie naar de circulaire economie. De primaire focus van het project ligt op de steden Londen en Utrecht; het uiteindelijk doel is om in bredere zin bij te dragen aan het opschalen van veelbelovende nieuwe innovaties binnen de EU.
Voor dit project is een uitvraag gedaan naar kleinschalige en innovatieve ideeën en voorbeeldprojecten om afval te verminderen, te voorkomen of om te zetten in grondstof (recyclen).