Het Utrecht Sustainability Institute (USI) draagt bij aan duurzame steden. We verbinden vraagstukken, kansen en partijen met duurzame innovaties als gemeenschappelijk doel. Zo zorgt USI voor nieuwe kennis en praktische impact, in Utrecht en wereldwijd.
Missie: kennis en innovaties verbinden

USI draagt bij aan duurzame steden door het aanbod en de vraag naar kennis en innovaties te verbinden. Als regionale spin in het web koppelt USI innovatieve ideeën aan duurzaamheidsambities van maatschappelijke partijen.

Met zijn werkwijze versterkt USI de kennispositie en innovatiekracht van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee streven we naar duurzame innovatie en wetenschappelijke en maatschappelijke impact, op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Visie: duurzame samenwerking is essentieel

Naar schatting zal 75 procent van de wereldbevolking in 2050 wonen, werken en recreëren in en rondom stedelijke gebieden. Hoe zorgen we voor een goede balans tussen economische groei, milieu en welzijn van mensen? Duurzame ontwikkeling is niet alleen een van de grootste uitdagingen van deze tijd, maar ook een voorwaarde om het welzijn van de aarde en haar bewoners nu en in de toekomst te borgen.

Voor duurzame stedelijke ontwikkeling is kennis en innovatie op uiteenlopende vlakken nodig. Dit geldt ook voor actuele opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en de circulaire economie, die vragen om concrete stappen van bedrijven in productketens en sectoren op regionale schaal. USI is van mening dat sterke samenwerking binnen en tussen sectoren essentieel is in het bereiken van impact. Daarom jaagt USI dit met zijn kennisplatform en innovatieprojecten aan.

Werkwijze: innovatie en impact in de regio

USI staat voor duurzame innovatie en impact en bundelt daarvoor krachten met samenwerkingspartners binnen en buiten de regio. In nauwe samenwerking met andere aanbieders van duurzame kennis en oplossingen initieert USI onderzoeks- en innovatieprojecten rondom opgaven in de gebouwde omgeving. De projecten focussen op het duurzaam omgaan met de strategische voorraden energie, water en grondstoffen in de stad. Daarbij biedt USI een kennisplatform, waarin inspiratie, kennis en debat centraal staan.

Lees meer over samenwerken met USI