Home/Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Utrecht Sustainability Institute

USI verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies voor de website www.usi.nl. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Privacy

Identiteit

Utrecht Sustainability Institute Coöperatie U.A., ofwel USI, is een coöperatie van experts die samen met andere partijen werken aan duurzame kennis, innovatie en impact. Het KvK-nummer is 77727762 en het postadres is Postbus 85057, 3508 AB Utrecht.

Betrokkenen

USI verzamelt persoonsgegevens van betrokken partijen waar het instituut contact mee onderhoudt. Denk aan burgers, maatschappelijke partijen, netwerkpartners en bezoekers van de website.

Doeleinden

De persoonlijke gegevens die van u worden verzameld, worden door USI gebruikt voor zijn processen in het verbinden van kennis en innovatie. Denk aan vragen beantwoorden, kennis delen, partijen aan elkaar koppelen, evenementen organiseren, etc.

Contactformulier
USI verwerkt persoonsgegevens verkregen middels contactformulieren. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van USI.

Nieuwsbrief
USI biedt diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw emailadres voor het sturen van een nieuwsbrief. Uw gegevens worden alleen gebruikt als u hiervoor expliciete toestemming geeft. U zult daarbij altijd geïnformeerd worden voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Geeft u USI toestemming voor het gebruik van per­soon­lijke gegevens, dan kunt u deze toestemming op een later moment altijd intrekken.

E-mail
Utrecht Sustainability Institute verstuurt soms e-mails. Bij het opslaan en gebruiken van gegevens over de geadresseerden hanteert USI de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Soort gegevens

In elk proces worden andere persoonsgegevens verzameld. De meest voorkomende gegevens zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Interactiegegevens (bijvoorbeeld cookies of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons)
  • Beelden (foto’s en video’s)
  • Surf- en klikgedrag

USI verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt USI ook persoonsgegevens via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. USI kan uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar bijvoorbeeld zelf toestemming voor heeft gegeven of als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeen­komst.

USI verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organi­sa­ties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De categorieën van derden waarmee USI gegevens deelt zijn:

 • Overheidsinstanties, zoals Belastingdienst en IND
 • Opsporingsinstanties

In opdracht van USI kunnen derden ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Mocht dat nodig zijn, dan maakt USI afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen.

Bewaartermijn gegevens

USI bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, heeft USI technische en organisatorische maatregelen genomen. Van (pogingen tot) misbruik doet USI aangifte. USI maakt gebruik van een internetverbinding beveiligd met SSL, de database is beschermd door wachtwoorden en alleen toegankelijk voor USI.

Gegevens inzien en aanpassen

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan USI. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover USI nog aan haar wettelijke ver­plich­tingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houdt u er rekening mee dat het ver­strekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om uw identiteit te contoleren.

Een veilige kopie van uw legitimatiebewijs maken, kunt u eenvoudig doen met de app van de overheid die u kunt downloaden.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Privacybeleid van derden

Op de website van USI zijn links opgenomen naar andere websites die niet tot USI behoren. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Cookies

Google Analytics
Om de website ervaring van bezoekers te kunnen optimaliseren, maakt de website van Utrecht Sustainability Institute gebruik van Google Analytics. Dat is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Welke cookies gebruikt USI?

 • Functionele cookies: Noodzakelijke cookies: om de hoeveelheid verkeer op www.usi.nl in goede banen te leiden. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 • Cookies voor websitestatistieken: Het USI maakt gebruik van een systeem om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen, welke resolutie het meest gebruikt wordt, etc. Op basis daarvan kunnen we de sites verbeteren en aanpassen aan de behoefte. Voor deze cookie moeten we toestemming vragen. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om uw bezoek aan onze sites te analyseren.
 • Cookies van externe partijen: Op onze site maken we gebruik van Facebook, YouTube, Twitter en andere sociale media. We willen de mogelijkheid bieden om onze informatie door te plaatsen op verschillende sociale media, zoals bijvoorbeeld Facebook. Deze externe partijen analyseren het klikgedrag via een cookie.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Utrecht Sustainability Institute kan cookies daarom niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren.

Hoe kan ik cookies uitzetten?
Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Informatie over het uitschakelen van cookies vindt u op de overheidswebsite www.waarschuwingsdienst.nl.

Door de website van het Utrecht Sustainability Institute te gebruiken, stemt u in met het hier omschreven beleid.

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 januari 2021. USI behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Vragen over deze pagina? Neem contact op met usi@usi.nl.