Biogas2Market

Klimaatrelevantie van biogasproductie

De huidige biogasproductieketen leidt tot de emissie van sterke broeikasgassen (N2O, CH4) en de bijbehorende CO2 (energiegebruik biogas upgrading/conditionering). Deze emissies kunnen aanzienlijk worden gereduceerd. De klimaatrelevantie van biogasproductie zal worden beoordeeld op basis van een levenscyclusanalyse; andere duurzaamheidsvraagstukken door een kritische duurzaamheidsanalyse. Vergistingsinstallaties die op dit moment in gebruik zijn op zowel kleine, middelgrote als industriële schaal zullen worden gebruikt als referentie. Nieuwe innovatieve processen worden ontworpen waarbij de verwachte broeikasgassen en andere duurzaamheidsvraagstukken worden berekend en vergeleken met de referentie-gevallen.

De resultaten van het project worden gebruikt om bestaande installaties te upgraden, om hun algehele duurzaamheid (economie en ecologie) te verbeteren en om duurzame biogas-gedreven bioraffinageplatforms te ontwikkelen voor nieuwe nog te bouwen conversie capaciteit. De geïdentificeerde innovaties (in dit Verkenningsproject) en de ontwikkelde/gedemonstreerde innovaties (Innovatieproject dat volgt) binnen dit Biogas2Market initiatief zijn zeer relevant voor het verminderen van klimaatverandering. Dit is mogelijk door het ontwikkelen en implementeren van hoge-efficiëntie biogasgedreven bioraffinageplatforms voor een optimale duurzame valorisatie van het Europese biomassa potentieel naar zowel Bio-energie (biogas) en toegevoegde waarde Bio-based producten.

Dit project is voortgezet met het Innovatieproject BiogasETC.

Meer over BiogasETC

Doel
In dit Verkenningsproject wordt een marktanalyse gemaakt die de huidige status en technische/niet-technische implementatie barrières van anaerobe vergistingsprocessen op kleine, middelgrote en grote schaal identificeert. Deze analyse wordt gekoppeld aan een analyse van Innovatiemogelijkheden over de gehele keten die mogelijk kunnen worden gebruikt voor zowel het upgraden van bestaande biogas productie-installaties als de ontwikkeling van meer duurzame biogas-gedreven bio raffinage platforms. Een kritische Duurzaamheidsanalyse wordt gebruikt om de innovatieve concepten die milieuvriendelijk, maatschappelijk verantwoord en economisch rendabel zijn te beoordelen. Om marktimplementatie te bevorderen maken benchmarking van best-practices, kennisdeling en technologie-exploitatie activiteiten deel uit van dit project.

Samenwerkingspartners
De belangrijkste partners zijn: Wageningen UR, Voedsel en Biobased Onderzoek, Universiteit Utrecht (incl. USI en Copernicus Instituut), Provincie Utrecht, Imperial College London (UK), Aberystwyh University (UK), Universiteit van Debrecen – Centrum voor Agricultuur en Toegepaste Economische Wetenschappen (HU) en Universiteit van Aachen – Technologie en Economie (DE).

Financier
Climate-KIC

Looptijd
2012 – 2013