Home/Actueel/Provincie Utrecht ontwikkelt een circulaire doelenboom

Provincie Utrecht ontwikkelt een circulaire doelenboom

Hoe kan de provincie Utrecht handen en voeten geven aan de transitie naar een circulaire economie? De circulaire doelenboom vertaalt uitgesproken ambities naar concrete handvatten.

De transitie van een lineaire naar een circulaire economie is niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Het is een proces van lange adem, stapsgewijs en soms sprongsgewijs. Hoe deze transitie verloopt verschilt per beleidsveld en sector. Circulariteit is daarin niet een extra opgave. Het is vooral een andere manier van benaderen van de voorliggende beleidsvraagstukken.

In de rapportage Circulaire doelenboom als sturingsinstrument worden bouwstenen aangedragen voor een provinciale circulaire beleidsvisie ‘Utrecht 2050, circulaire topregio’. Om het politiek-bestuurlijke debat te faciliteren is een ‘circulaire doelenboom’ opgesteld op grond van inbreng van experts in circulariteit op specifieke beleidsterreinen. Het Utrecht Sustainability Institute heeft deze waardevolle inbreng georganiseerd, geordend en verrijkt. In de rapportage worden voor elf verschillende beleidsthema’s concrete voorstellen gedaan voor een circulaire ambitie (visie), beleidsdoelen (< 10 jaar), meerjarendoelen (4 jaar) en resultaten met concrete acties (2 jaar). Hiermee is een uitwerking gegeven aan het coalitieakkoord van Gedeputeerde Staten.

“De circulaire doelenboom biedt inspiratie en handelingsperspectief voor bestuurders en beleidsmedewerkers op nagenoeg elk thema. We hebben de nieuwste ontwikkelingen en inzichten erin verwerkt, met input van meer dan 40 experts en stakeholders op gebied van circulair bouwen, gebiedsontwikkeling, landbouw, natuurbeheer, water, erfgoed, cultuur, logistiek, noem maar op.” – Joppe van Driel, projectleider bij USI.

Neem voor verder informatie contact op met Joppe van Driel van USI of Kim Simons van de provincie Utrecht.

Lees Circulaire doelenboom als sturingsinstrument